6 Permainan Tradisional Sunda Yang Ngangenin

Jaman kiwari geus saeutik barudak nu nyaho kana permainan tradisional sunda. Komo geus asup internet mah. Ngan urang kudu ngalestarikeun budaya sunda nu geus aya ti jaman baheula. Permainan sunda loba pisan macemna. Biasana sok diarulinkeunana pasosore. Di handap ieu aya genep permainan khas sunda nu sok dipaenkeun:

 

Jajangkungan

permainan tradisional
Jajangkungan.
Sumber: steemit.com

 

Jajangkungan biasa disebut oge egrang. Permainan jajangkungan aya di unggal daerah, kalayan ngaranna oge beda-beda. Di kuningan jeung Ciamis ngaranna jujungkungan. Di Bandung jeung Sumedang ngaranna jajangkungan, sedengkeun di Jakarta disebutna jangkungan. Sanajan ngaranna beda-beda, cara jeung alatna mah sarua bae. Jajangkungan dijieunna tina awi. Di tengahna make awi nu dicopongan jang panincakna. Awi nu dipake biasana awi tali, awi hejo jeung awi hideung, kusabab awi eta kuat pisan jeung teu gampang retak lamun ditincak. Permainan khas sunda ieu alus pisan jang ngalatih kaseimbangan, katahanan fisik jeung konsentrasi. Permainan tradisional sunda jajangkungan biasa dipintonkeun nalika pangeling proklamasi kemerdekaan Indonesia, 17 Agustus. Versi sejenna diulinkeun oge pas sunatan. Ulin jajangkungan sok resep lamun diulinkeun kelompok, jeung bisa dikombinasikeun jeung maen bal atawa adu kecepatan. Atawa sering oge dipaenkeun tina katahanan leumpang di luhur jajangkungan atawa saling nanding.

 

Oray-orayan

Oray orayan
Sumber: ridwansoleh.com

 

Permainan tradisional sunda nu kadua nyaeta oray-orayan. Pamaenna bisa 5-10 jalmi. Sok aya lagu nu ngiringkeun permainan sunda oray-orayan.

“Oray-orayan luar leor ka sawah

Entong ka sawah parena keur sedeng beukah

Oray-orayan luar leor ka kebon

Entong ka kebon, di kebon loba nu ngangon

Mending ka leuwi, di leuwi loba nu mandi

Saha nu mandi? anu mandina pandeuri ”

Biasana samemeh ulin oray-orayan, sok silih cekel heula taktak trus tuluy maju kakenca katuhu, ngaleor siga oray bari ngawih. Nu 2 urang silih  nyepeng ramona bari dikaluhurkeun (pikeun lawangna). Jalma nu kahiji disebut “bulan, jalma nu kadua disebut “bintang”, nu lainna ngabaris sabari nyepeng taktak nu dihareupeunanana, tuluy maju asup kana eta lawang. Tah nalika ditungtung lagu nu eta, pas anu asup kana lawang kapaksa ditewak kunu jadi lawang, tuluy manehna sina milih, rek milih bulan atawa bintang. Mun milih bulan cicing di tukangeun nu jadi bulan, kitu saterusna nepika beak. Sanggeus beak, ngahasilkeun dua kelompok, nu ahirna silih pabetot betot jiga tarik tambang.. Manfaatna permainan khas sunda ieu nyaeta ngalatih kamampuan fisik jeung ngalatih kemampuan seni tina ngawih lagu oray-orayan.

 

Bebentengan

permainan tradisonal sunda
Bebentengan
Sumber: garut.co

 

Permainan tradisional sunda nu katilu nyaeta bebentengan. Bebentengan biasana dilakukeun ku dua grup. Masing-masing grup aya 4-8 jalmi. Carana silih beunangkeun (ditoel) bari ngajaga benteng anu dijaga ku batu, talawengkar jeung sajabana. Biasana permainan tradisional sunda ieu dipigawe di lapangan, buruan imah atawa galengan sawah. Permainan khas sunda bebentengan ngajarkeun digawe babarengan, disiplin, fokus, kacerdikan jeung alus kana fisik.

 

Susumputan (petak umpet)

Permainan tradisional sunda
Susumputan
Sumber: disparbud.jabarprov.go.id

 

Keur jaman baheula, pasti urang sadayana kantos ngulinkeun permainan khas sunda ieu. Carana dimimitian ku hompimpah kanggo nangtukeun saha anu jadi “ucing” (nu kabagean neangan babaturan nu keur nyumput). Nu kabagean jadi ucing ieu engkena meureumkeun panon dugika itungan sapuluh. Biasanan si ucing sambari nyanghareup tembok, tangkal,tiang listrik atawa naon we ngarah si ucing teu ningali babaturanna nyumput. Biasana budak nu pangheulana kapanggih panyumputananan, jadi jaga, mun kabeh budak geus kapangggih. Permainan tradisional sunda ieu alus jang ngasah katilitian, kacerdikan, diajak  ngitung, olahraga , bersosialisasi. Upami loba geurak jadi aktif, ngalatih kreativitas misalna kreatif neanga tempat nyumput anu hese kapanggih kanu lain.

 

Boy-boyan

permainan tradisional sunda
Boy-boyan
Sumber: flickr.com

 

Boy-boyan mangrupakeun permainan tradisional sunda nu sok dipaenkeun. Umumna mah ku budak lalaki. Boy-boyan biasana make bal saukuran bola tenis, tuluy dikumpulkeun oge potongan kenteng sina patumpuk di luhur. Kabeh anu teu jadi ucing, saurang-saurang ngalungan  kana kenteng anu geus ngentep minangka neupikeun salah saurang bisa nagaruntuhkeunanana. Lamun kentengna geus runtuh, anu jadi ucing tuluy ngaberikan ka anu maen tadi sangkan beunang dibaledog ku eta bal. Lamun aya nu keuna, pamaen kaluar heula tina kaulinan nepika kabeh beunang kabaledog ku balna. Permainan tradisional sunda boy-boyan ieu alus jang ngalatih konsentrasi jeung telaten. Biasana boy-boyan ieu dipaenkeun di tempat nu lega misal buruan imah, buruan sakola atawa lapanngan.

 

Galah Asin

Galah Asin
Sumber: cnnindonesia.com

 

Keur jaman baheula urang pasti pernah maenkeun permainan khas sunda nu ieu nyaeta galah asin. Galah asin biasa disebut oge gobak sodor. Galah asin dimaenkeun ku dua grup , masing-masing tim aya 3-5 urang. Intina urang kudu bisa ngahadang lawan ngarah teu bisa lolos ngalewatan garis nepika baris terakhir.  Ngarah menang, kabeh anggota grup kudu lengkep bolak balik ngalewatan permainan eta. Biasana garis batas dibere tanda make kapur. Permainan tradisional sunda ieu alus pisan jang ngajaga kabugaran tubuh, trus ngalatih konsentrasi oge kusabab urang kudu terus waspada ngajagaan nu rek  ngaliwat.

Tah eta teh sababaraha contoh permainan tradisional Jawa Barat. Urang teh sebagai generasi panerus, kudu ngalestarikeun kaulinan khas sunda nu jaman kiwari geus kaelehkeun ku kaulinan teknologi. Lamun lain urang, saha deui nu rek neruskeun kabudayaan Sunda. Katambah kaulinan fisik teh leuwih loba mangfaatna kana kasehatan awak. Hayu urang ajak dulur, baraya jeung babaturan ngalestarikeun deui permainan tradisional khas sunda !

 

Kesulitan memahami artikel bahasa Sunda? Silahkan ke kamus bahasa sunda Ismabulletin. Tinggal masukkan kata di kolom pencarian, kamu akan temukan terjemahannya.

Leave a Reply