Carpon | Ririwa Curug Sendok

BAKRI, Sabri, jeung Nandi, ti tas rengse salat Isa geus araya di garduh ronda ka RT-an 02/RW 20, Kampung Tugusari, Desa Sukahati, sanajan manehna lain giliran ngaronda. Sok ngadon arulin maen damdaman atawa catur. Iwal Nandi, budak nu karek lulus ti SMA. Malem Jumaah ieu, manehna karek ngaronda teh ngabadalan bapana, ku sabab gering.

Teu sabaraha jauh ti eta garduh ronda, aya curug. Ngaranna Curug Sendok, pernahna di sisi jalan, liliwatan ojeg jeung treuk keusik. Antara Kampung Salaeurih jeung Kampung Panyusuhan.

Di lelewek eta curug, pasosore sok loba barudak arulin, komo budak nu keur sengserang panon mah, ceuk babasaan tea mah, euweuh sore nu kaliwat. Ngan sanggeus aya awewe tukang gorengan maot, katabrak treuk keusik di deukeut eta curug, saurang oge tara aya nu wanieun ngulampreng ulin cara sasari, sabab cenah eta awewe sok ngaririwaan.

Sanggeus aya awewe tukang gorengan maot, katabrak treuk keusik di deukeut eta curug, saurang oge tara aya nu wanieun ngulampreng ulin cara sasari, sabab cenah eta awewe sok ngaririwaan.

 

“Wayah kieu, Mang Janan jeung nu sejenna can daratang?” ceuk Nandi bari luak-lieuk.

“Bisana ge sok geus tabuh sawelasan ka darieuna teh,” ceuk Bakri, bari panonna mah tetep museur kana papan damdaman.

“Komo Mang Suma mah tabuh dua welas karek hol, pan dagang bajigur heula, mapay-mapay kampung,” ceuk Sabri.

 “Dam!” ceuk Bakri.

“Mana?” tanya Sabri.

“Eta di juru teu didahar?”

“Euh, enya,” ceuk Sabri, bari nyerengeh.

“Ayeuna teh malem Jumaah nya?” ceuk Nandi bari hemar-hemir.

“Enya, na kumaha kitu, Nan?” ceuk Bakri bari ngareret ka Nandi.

“Sok loba kacaritakeunnana, geuning.”

“Kacaritakeun naon kitu?”

“Pan ceuk Kang Bakri keneh, unggal malem Jumaah mah hareupeun Curug Sendok eta sok aya awewe ngaririwaan.”

“Ah, Nandi mah…, baheula eta mah, basa anyaran awewe maot tea. Ayeuna mah tara aya nanaon atuh!”

“Anggur teang Daman, Nan!” ceuk Sabri bari ngalieuk ka Nandi. “Ambeh aya batur maen catur. Meungpeung beurang keneh!”

“Iiiyy…, alim teuing Kang Sabri, ngaliwatan Curug Sendok mah. Sieun ririwa…!”

“Na ari Nandi, borangan teh beak ku sorangan. Siga awewe wae,” ceuk Sabri deui.

Barang Bi Anis nepi ka palebah Curug Sendok, cenah kadenge aya awewe gegeroan ibi-ibian. Barang dilieuk, bet euweuh jirimna. Ningali kaayaan kitu, Bi Anis teu panjang pikir deui, lung sendal capitna dialungkeun, porosot samping kebatna dilaan, tinggal make calana kulot.

“Ku pararoek geuning palebah curug mah. Euweuh nu hayangeun masang listrik!”

“Komo ayeuna Nandi, tas naek BBM,” ceuk Bakri. “Saha nu daek masang atuh, pan beubeulieun oge milu naraek. Sakeudeung deui ge, listrik jeung gas naek geura. Matak rayat mah beuki ripuh nu aya.”

“Ka Pa RT atuh, Nan! Sugan we aya roko jeung kopi.”

 

“Alim ah, sieun pendak jeung Neng Aufia nu geulis tea,” tembal Nandi bari nyerengeh.

“Na…, ari Nandi! Dititah neang Daman sieun ku ririwa. Dititah ka Pa RT sieun ku nu geulis. Aneh-aneh wae ente mah,” ceuk Sabri bari nyeuleukeuteuk seuri.

“Sieun bogoh, Ri! Neng Aufia tea tuda, keur geulis teh agamis, tara lesot tina jilbab. Keur mah turunan menak bari beunghar. Hiji istri nu teuneung ludeung. Sigana keuna kana paribahasa, indung lembu bapa banteng teh,” ceuk Nandi bari mesem.

“Ceuk Akang ge Nan, baheula sok aya ririwa teh, ayeuna euweuh!” ceuk Bakri, tandes.

“Geuning ceuk Bi Anis, indung beurang urang Salaeurih, anyar keneh kacaritakeun, cenah basa tas nulungan nu ngajuru. Harita teh cenah memeh Isa. Kapaksa balik teh leumpang bari sieun-sieun oge, da rek kana ojeg, areusian wae. Barang Bi Anis nepi ka palebah Curug Sendok, cenah kadenge aya awewe gegeroan ibi-ibian. Barang dilieuk, bet euweuh jirimna. Ningali kaayaan kitu, Bi Anis teu panjang pikir deui, lung sendal capitna dialungkeun, porosot samping kebatna dilaan, tinggal make calana kulot. Becir ngabecir bari gegerewekan tulung-tulungan jiga jelema nu teu eling, cenah.”

“Ah, bohong eta mah!” ceuk Sabri.

 

Share ya : )

Menurut kamu?

Email kamu tidak akan disebarkan. Tanda bintang wajib diisi *