Carpon | Tukang Gorengan

Ti harita kuring jarang panggih jeung Kang Arman. Mun mangkat sakola oge tara kasampeur deui. Mun si Lilis nanya “Ai Kang Arman ka mana nya? Kuring mah ngan ukur bisa gideug.

 

WANCI janari, awak kuring geus digeubig-geubig ku ema dihudangkeun. Lugay tina pangsarean, kuring langsung nyokot anduk muru ka cai. Sarengsena mandi jeung solat subuh, kuring langsung ka dapur mantuan ema nyieunan gorengan, kayaning bala-bala, karoket, jalabria, jeung sajabana nepi ka tabuh satengan genep. Kira-kira tabuh satengah tujuh,  ti luar Lilis geus gegeroan nyampeur kuring.

“Aaasiiihhh….. hayuuu…!” ceuk si Lilis bari lunga lengo kana lawang panto.

Kacida pisan tunggarana ditinggalkeun kunu jadi bapa harita, dunya asa kiamat teu sirikna mah, tapi takdir teu bisa dipungkir kadar teu beunang disinglar papasten anu tumiba.

“Nya, dagoan sakeudeung lis,  ieu keur kagok,” cekeng bari gura-giru nalian sapatu.

Bral kuring jeung Lilis lumampah muru sakola. Jarak sakola ti lembur kuring memang teu pati jauh cukup ku leumpang. Sabenerna mah salian ti hemat, alias teu kudu ngaluarkeun ongkos tapi sangkan euweuh lengkah anu kapiceun we. Da sabari lumampah teh kuring sapaparat jalan teu eureun-eureun nanawarkeun gorengan ka unggal suhunan anu kaliwat.

“Goorengaaaannn…., goorengaaannn….!” Teu era sanajan kasebutna budak sakola tapi sakalian jadi tukang gorengan ongkoh. Mimiti dagang gorengan teh ti saprak nu jadi bapa maot. Harita teh kuring karek kelas dua SMP. Bapa gering parna, ceuk dokter mah cenah bapa teh kaserang panyakit liper. Tatamba mah tatamba ka ditu ka dieu, tapi geus gurat ti Nu Kawasa bapa kudu mulang ka Anjeunna. Kacida pisan tunggarana ditinggalkeun kunu jadi bapa harita, dunya asa kiamat teu sirikna mah, tapi takdir teu bisa dipungkir kadar teu beunang disinglar papasten anu tumiba. Euweuh deui carana pikeun ngubaran hate anu tunggara lintang ti kudu ikhlas, pasrah kana takdir Pangeran.Kulantaran nu jadi bapa geus teu aya dikieuna, nya pikeun nyiar rejeki jang biaya hirup sapopoe oge jang ngawaragadan sakola kuring, ahirna ema nyieun tarekah ku jalan dagang gorengan. Sabenerna mah ema oge kungsi jadi buruh pabrik ngan nyaeta kitu we aya pisan halanganana, malum kaayaan awewe meureun, abong awewe anu kasebutna dulang tinande. Balik deui we kana usaha dagang gorengan. Ngan kabeneran we dina kaayaan hirup nunggal teh, ema ukur boga budak ngan hiji-hijina nyaeta kuring, jadi teu loba biayaeun. Tah ku halna sakitu  mun lain kuring nya saha deui atuh nu rek mantuan ema.

Alhamdulillah kuring pareng boga cs beda kelas nyaeta si Lilis, hiji budak anu bageur, pinter, geulis ngan hanjakal sakapeung mah sok rada ngerakeun ongkoh. Tapi parendene kitu, si Lilis sok rajeun ngabantuan dagang gorengan, nanawarkeun ka unggal tatangga.

Teu kacatur lila di jalanna,  kuring duaan nepi ka sakola. Kulantaran salah sahiji aturan sakola teh  teu dimeunangkeun siswa atawa siswi mawa dagangan ka kelas, nya gorengan teh ku kuring dipihapekeun ka kantin bi Iroh.

Biasana di kelas mun isuk-isuk can aya guru, kuring sok ngaguntingan kertas atawa koran jang bungkas-bungkus gorengan. Ti luar breh ka tempo si Lilis rawah-riwih lulumpatan nyampeurkeun kuring.

“Asiihhh, Asih nyaho teu ieuh, nyaho teu? Kang Arman Sih Kang Arman?” Bari ngageubig-geubig leungeun kuring, atuh brul kertas teh amburadul ngalayah kana bata.

Duh Gusti Nu Agung, era kacida kuring ku kalakuan si Lilis. Mani teu bisa ngajaga rusiah pisan, comel ih. Teu kireum-kireum nyarita teh.

“Naon ieu teh Sarkolis? Riweuh ih di dinya mah…!” Cekeng bari mulungan deui kertas anu ngalayah na bata.

“Euuuhhh, ka mana wae atuh ieu mah heeeyyy. Yeuh nyaho teu, Kang Arman teh geus putus jeung Teh Lia. Di kelas Lilis mah bieu rame pada ngobrolkeun eta, teu sirikna mah geus jadi trending topic di sakolaan urang ayeuna,” bari gegeberan make kipas, duh mani surup jiga ibu-ibu tukang ngagosip.

“Nya terus naon hubungana atuh jeung kuring..?” Cekeng panasaran.

“Alah tong sok kitu lah, da Lilis oge apal yen di dinya teh resep pan ka Kang Arman, hayoohhh. Ehem…” Bari wel nyawel gado kuring. Duh Gusti Nu Agung, era kacida kuring ku kalakuan si Lilis. Mani teu bisa ngajaga rusiah pisan, comel ih. Teu kireum-kireum nyarita teh. Atuh ku barudak sakelas pada ngaadeuy-adeuy ka kuring.

“Ssssttt.! Ih Lilis jempe atuh. Di dinya mah mani comel pisan ih..!” Cekeng bari nahan ka era.

Ti saprak harita meunang beja ti si Lilis, sabenerna mah era ongkoh, bungah ongkoh. Erana, nyaeta ti saprak kajadian harita, kuring asa panas ceuli pada ngaromongkeun. Duh sok paur we nepi ka jinisna nyeta Kang Arman. Ari bungahna, ngaranna oge hate atuh dipangpalerkeun oge hese.

Memang Lilis teu salah yen kuring teh bener mikaresep ka Kang Arman. Harita basa munggaran amprok jeung Kang Arman teh basa jaman di MOS, kabeneran mentor kuring nyaeta Kang Arman jeung Teh Lia. Mojang mana atuh anu moal resep ka Kang Arman. Salian ti kasep, bageur, anggota OSIS, kapten basket ongkoh, katurug-turug putra tunggal Bapa Camat. Matak wajar loba nu resep atawa barogoheun ka Kang Arman, kaasup kuring.

Tapi saenggeus apal yen Kang Arman teh geus boga bebene, nyaeta Teh Lia tea, asa rada ngareunteut hate teh. Barina oge atuh ah karek mah asup sakola geus rusuh mikiran nu kararitu, anggur mah diajar anu bener. Cekeng ngubaran hate. Jeung asa ku pamohalan atuh kuring bisa jadi bebene Kang Arman beh dituna ngajodo jeung anjeunna.

Manehna mah jalma jeneng, bru di juru bro di panto ngalayah di tengah imah istuning jalma beunghar pokona mah. Ari kuring naon atuh? Piraanan oge tukang gorengan, kari-kari bogoh ka Kang Arman, sarua jeung pacikrak ngalawan merak, jog-jog nelen buah loa. Mun eling kana hal eta, gubrag kuring kana pangsarean, ngan ngagugulung guguling nu dipake tilam kaeling.

 

Share ya : )

Menurut kamu?

Email kamu tidak akan disebarkan. Tanda bintang wajib diisi *